filler image

Мета та предмет діяльності Підприємства

 1. Підприємство створене з метою виробництва і реалізації теплової та електричної енергії, інших видів діяльності, які не суперечать чинному законодавству.
 2. Предметом діяльності підприємства є:

  1. Проведення енерготехнологічних обстежень підприємств (енергоаудиту), установ та організацій усіх форм власності з питань енергозбереження та підготовка рекомендацій щодо пріоритетного фінансування енергозберігаючих заходів;
  2. Розробка, впровадження та прогнозування заходів з енергозбереження в усіх галузях суспільного господарства;
  3. Координація в регіоні зусиль у впровадженні передових вітчизняних та зарубіжних технологій, обладнання, систем, приладів та матеріалів у відповідності до державних та регіональних програм енергозбереження, планів та проектів Держкоменергозбереження;
  4. Розробка та реалізація інвестиційних проектів із залученням кредитів міжнародних фінансових установ, зарубіжних та вітчизняних інвесторів;
  5. Виробництво, транспортування, постачання теплової енергії для потреб опалення, вентиляції та гарячого водопостачання об'єктів бюджетної сфери, житлового фонду та інших господарських об'єктів, що підключені до теплових мереж Підприємства і мають з останнім відповідні договори;
  6. Виробництво і постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, забезпечення безперебійного, на договірних засадах електропостачання споживачів;
  7. Комбіноване виробництво теплової та електричної енергії;
  8. Проведення нарахувань та розрахунків зі споживачами послуг;
  9. Здійснення в межах міста єдиної технічної політики з питань розвитку теплофікації та вдосконалення теплопостачання. Розробка та видача технічних умов на проектування і будівництво об'єктів теплопостачання;
  10. Здійснення функції “Замовника” по будівництву та реконструкції об'єктів тепло-, газо-, водопостачання, а також об'єктів житла і соцкультпобуту;
  11. Проектування, будівництво та реконструкція, наладка, ремонт та експлуатація котелень, зовнішніх і внутрішніх газопроводів, газового обладнання, трубопроводів пару та гарячої води, електрообладнання, контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, водопровідних та каналізаційних мереж;
  12. Розробка, виготовлення, монтаж, ремонт парових і водогрійних котлів, водопідігрівачів, пальників, у т.ч. газових, іншого обладнання котелень;
  13. Розробка, проектування, виготовлення та реалізація теплотехнічного та іншого устаткування, трубопровідної арматури, засобів автоматики та інше;
  14. Виконання будівельно-монтажних робіт, виробництво будівельних матеріалів, конструкцій, виробів з деревини та металу;
  15. Виконання інжинірингових робіт у будівництві;
  16. Здійснення функцій генерального розробника і підрядника;
  17. Здійснення функцій генерального підрядника із зазначенням сфери діяльності;
  18. Надання проектно-конструкторських та ремонтно-будівельних послуг;
  19. Надання консультативних, експертних та інших інтелектуальних послуг;
  20. Надання інформаційних послуг та комерційно-посередницька діяльність;
  21. Прокат та оренда енергетичного устаткування, машин, транспортних засобів та іншого з дозволу виконкому Вінницької міської Ради;
  22. Створення та експлуатація сервісних центрів для надання послуг в обслуговуванні та експлуатації внутрішньо будинкових систем енергопостачання, для надання інших послуг;
  23. Створення навчальних центрів для підготовки та підвищення кваліфікації робітників, інженерно-технічних працівників;
  24. Торгівельно-закупівельна діяльність;
  25. Проведення досліджень з метою ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів галузями суспільного виробництва, застосовуючи сучасні технології та комп'ютерну техніку;
  26. Комплектування, розробка та розповсюдження технічного та програмного забезпечення засобів обчислювальної техніки, включаючи ремонт, технічне обслуговування та навчання програмуванню;
  27. Організація та проведення навчання працівників підприємств, установ та організацій з питань енергозбереження;
  28. Здійснення науково-дослідних, пректно-конструкторських, дослідних, діагностичних та впроваджувальних робіт, виробничої, торгівельної, рекламної та видавничої діяльності;
  29. Проведення робіт з випробувань, технічного діагностування та технічних оглядів;
  30. Організація та проведення виставок, семінарів, конференцій, симпозіумів, конкурсів, а також зв'язки з громадськістю з питань енергозбереження;
  31. Участь у розробці та реалізації двосторонніх актів та багатосторонніх проектів міжнародної технічної допомоги, отримувачами по яких є Держкоменергосбереження чи органи місцевої влади;
  32. Розробка, впровадження та розвиток нових енергозберігаючих технологій, техніки, обладнання, приладів, побутової техніки, приладів обліку, пов’язаних із видобуванням, переробкою, транспортуванням, зберіганням та використанням паливно-енергетичних ресурсів;
  33. Надання платних послуг юридичним і фізичним особам з питань енергозбереження та тих, що входять до сфери його діяльності і визначені цим Статутом;
  34. Надання консультативної допомоги юридичним та фізичним особам із встановлення відповідності законодавству стандартам, нормам і нормативам наступних напрямків у сфері енергозбереження:

   а) інструктивно-методичних та нормативно-технічних актів, будівельних норм і правил, документації на створення та придбання нової техніки, технологій та матеріалів;

   б) енерготехнологічної частини техніко-економічних обгрунтувань та проектів будівництва нових і розширення діючих об’єктів та підприємств;

   в) іншої проектної документації, документів та матеріалів, що регламентують усі види діяльності у сфері енергозбереження;

  35. Розробка і впровадження способів і засобів комерційного та технологічного обліку електричної і теплової енергії, води, інших енергоресурсів, їх монтаж, налагодження, обслуговування та метрологічне забезпечення;
  36. Виконання пусконалагоджувальних робіт, хімічних і механічних очищень, екологічно-теплотехнічних випробувань обладнання та устаткування, такого як: котельного, теплопостачального, тепловикористовуючого, паливного, електричного, електромеханічного, електрохімічного, електронного, мікропроцесорного, електрообчислювального, систем водопостачання та каналізації. Придбання, перевезення, використання та зберігання прекурсорів;
  37. Розробка і впровадження нових систем автоматизації управління енергетичним устаткуванням, технологічними процесами та режимами в енергетиці;
  38. Розробка та впровадження метрологічного обладнання;
  39. Розробка, оформлення, енергетичних паспортів підприємств, установ, організацій і господарств усіх форм власності;
  40. Здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт;
  41. Участь у розширенні та реконструкції діючих підприємств, з метою скорочення енерговитрат на виробництво;
  42. Розробка та супровід, впровадження питомих норм витрат паливноенергетичних ресурсів;
  43. Розробка, впровадження та розвиток енергозберігаючих та енергоакумулюючих технологій, техніки, надійних технічних засобів контролю споживання енергоносіїв;
  44. Проведення випробувань та сертифікації виробів, пов’язаних з енергозбереженням;
  45. Виготовлення, монтаж, наладка й перевірка теплових та електричних контрольно-вимірювальних приладів і автоматики для теплових, електричних та газових систем;
  46. Проведення досліджень з метою прогнозування використання паливно-енергетичних ресурсів галузями суспільного виробництва;
  47. Створення пунктів технічного обслуговування та ремонту обладнання приладів обліку енергоносіїв;
  48. Здійснення, за погодженням з виконавчим комітетом, оренди, лізингу, факторингу, надання складських, транспортних та сервісних послуг юридичним і фізичним особам як резидентам, так і нерезидентам;
  49. Здійснення інвестиційної діяльності у сфері енергозбереження;
  50. Здійснення оптово-роздрібної торговельної та посередницької діяльності промисловими і непромисловими товарами;
  51. Матеріально-технічне постачання та забезпечення підприємств, організацій, установ та громадян сировиною, матеріалами, енергетичним та іншим обладнанням, запасними частинами тощо;
  52. Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів;
  53. Виробництво товарів виробничо-технічного призначення та народного споживання;
  54. Виконання інших робіт за наявності спеціальних дозволів та ліцензій на їх виконання, згідно з чинним законодавством України;
  55. Здійснення інших видів діяльності, що не суперечить чинному законодавству;
  56. Підприємство може здійснювати будь-яку господарську діяльність, в тому числі з цінними паперами, правами на винаходи, авторськими творами, ноу-хау, іншими об’єктами права інтелектуальної власності, набувати права будь-якого виду, приймати зобов’язання в будь-який спосіб, якщо це не заборонено законодавством України і відповідає меті та предмету діяльності, передбачених цим Статутом;
  57. Підприємство має право укладати будь-які цивільно-правові та господарсько-правові правочини, що не заборонені чинним законодавством.
 3. Види діяльності, які потребують ліцензування, будуть здійснюватися при наявності у Підприємства відповідної ліцензії, виданої державним органом.Актуальні теми: відеороз’яснення